Vedtægter

for Dykkehistorisk Selskab 2023

 

§1. Dykkehistorisk Selskab er stiftet den 17. november 1996 i Ebeltoft, som er hjemsted for selskabet.

§2. Det er selskabets formål, at arbejde for bevarelse af vor dykkehistoriske arv inden for den erhvervsmæssige, viden­skabelige, militære og rekreative dykning i Danmark.
Endvidere i videst muligt omfang, at søge at identifi­cere, registrere, bevare og vedligeholde genstande og arkivmateriale, der vedrører dykningens historie, eller senere kan blive af historisk interesse samt at formidle viden herom.

§3. Selskabet kan, efter beslutning på en generalforsamling, tilslutte sig andre relevante organisa­tioner.

§4. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, foreninger, firmaer og institutioner.

§5. Medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen kan indgå aftale med virksomheder og andre omkring støttemedlemskaber.

§6. Stk. 1. Dykkehistorisk Selskab, i det følgende kaldet selskabet, tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af selskabets formue herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over selskabets konti herunder betalingskort og netbank til selskabets konti samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke selskabets medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler selskabet.

§7. Stk. 1. Selskabet kan modtage gaver og donationer i form af dykkehistoriske genstande og arkivmaterialer eller effekter, der kan blive af dykkehistorisk interesse. Sådanne gaver og donationer tilhører selskabet og må ikke gøres til genstand for økonomisk vinding.. Donationer og gaver skal så vidt muligt udstilles med donors navn angivet.
Dykkehistoriske gen­stande eller materialer, der tilhører selskabet eller er udlånt til dette, skal opbe­vares betryggende.

Stk. 2. Selskabet kan endvidere modtage økonomiske donationer, der skal anvendes til fremme af selskabets formål.

Stk. 3. Selskabet kan forpagte/låne dykkehistorisk materiale.

Stk. 4. Selskabets økonomiske midler og ejendom skal opbevares betryggende og banksikret.

Stk. 5. Bestyrelsen tegner ansvarsforsikring for effekter i selskabets varetægt. Bestyrelsen hæfter ikke ud over ansvarsforsikringen.

§8. Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på syv personer bestående af formand, kasserer, sekretær, eventmester, udstyrsmester, redaktøren af Dykkehistorisk Tidsskrift. Som Søværnet repræsentant indtræder Chefen for Søværnets Dykkertjeneste (SDT).

Stk. 2. Formanden, kassereren og sekretæren vælges direkte som sådan, hvorimod de øvrige funktioner besættes ved bestyrelsens konstituering efter valget.

Stk. 3. Såfremt funktionerne som eventmester, udstyrsmester eller redaktør ikke kan besættes, varetages disse funktioner af de direkte valgte bestyrelsesmedlemmer indtil posterne kan besættes.
Alle medlemmer er valgbare til bestyrelse og udvalg.

Stk. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant samt revisor og revisorsuppleant foregår skriftligt eller ved håndsoprækning efter generalforsamlingens bestemmelse. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

§9. Den redaktionelle linje for Dykkehistorisk Tidsskrift varetages af den valgte redaktør med vægt lagt på dykkehistoriske emner og selskabets aktiviteter. Tidsskriftet udsendes mindst to gange om året til samtlige medlemmer. Selskabets formand er ansvarlig over for medieansvarsloven og træder i redaktørens sted, såfremt denne får forfald i utide.

§10. Stk. 1. Stedfortræder for formanden er kassereren eller sekretæren efter indbyrdes aftale.

Stk. 2. Selskabets aktiviteter vedrørende deltagelse i udstillinger, dykninger og andre arrangementer forestås af eventmesteren.

Stk. 3. Vedligeholdelse af selskabets dykbare materiel herunder lån af udstyr til aktiviteter forestås af en udstyrsmester.

Stk. 3. Selskabets hjemmeside forestås og vedligeholdes af en webmaster.

Stk. 4. Bestyrelsen kan supplere sig med specielle kompetencer så som webmaster, facebookredaktør, arkiver o.l., som dog ikke har stemmeret i bestyreelsen.

§11. Stk. 1. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts eller april måned.

Stk. 2. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel til samtlige medlemmer.

Dagsorden omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse m.v. omfattende: Formand, sekretær, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer (eventmester, udstyrsmester og redaktøren af Dykkehistorisk Tidsskrift) samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant og 2 suppleanter til bestyrelsen.
  6. Eventuelt.

§ 12. Forslag til behandling på en ordinær generalforsam­ling skal frem­stilles skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før ge­neral­forsam­lingen.

§ 13. I forbindelse med den ordinære generalforsamling skal det tilstræbes at afholde en akti­vitet i form af fore­drag, film, video, fotos/­dias, ud­stilling etc. samt et socialt arran­gement.

§ 14. Når en generalforsamling er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig i alle forhold med undtagel­se af be­slutning om nedlæggelse af selskabet uan­set det frem­mødte antal med­lemmer.

§ 15. Stemmeret på generalforsamlinger:

  • Enkeltmedlemmer (individuelle medlemmer): Hver én stemme.
  • Foreningsmedlemsskab: Hver forening én stemme.
  • Firmamedlemsskab: Hvert firma én stemme.
  • Institutionsmedlemsskaber: Hver institution én stemme.

Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem må dog foruden sin egen stemme højst repræsentere to stemmer (to fuldmagter).

§ 16. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af selskabets medlemmer skriftligt frem­sætter be­gæring herom til bestyrelsen eller, når mindst tre be­styrel­ses­medlemmer kræver dette.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling inde­holdende motiveret dagsorden skal derefter udsendes til samtlige medlemmer senest 30 dage efter at begæring herom er fremsat og med mindst 14 dages varsel.

§ 17. Bestyrelsen bemyndiges til at udnævne æresmedlemmer, som bestyrelsen finder på værdig vis inden for dykningen eller selskabet har gjort sig fortjent til en sådan hæder. Æresmedlemmer udnævnes på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemskaber er livsvarige og æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 18. Stk. 1. Selskabet kan opløses ved en ekstraordinær generalforsamling med kun dette ene punkt på dagsordenen.

Stk. 2. 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede skal stemme ja for en opløsning.

Stk. 3. Ved selskabets opløsning tilfalder selskabets ejendom et til formålet egnet museum.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Ebeltoft den 17. november 1996 og efterfølgende ændret på generalforsamlingen den 16. november 1997, 18. april 1999, 29. april 2001, 10. april 2005, 15. april 2007, 17. april 2011, 19. april 2015, 23. april 2017, den 27. marts 2022 og den 19. marts 2023.

Læs/Download/udskriv vedtægter 2-sidet:
Dansk

Lukket for kommentarer.